Nostryfikacja

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU

Wymagania dotyczące egzaminu z przedmiotu Geriatria i Medycyna Paliatywna

Geriatria:

 • Wiedza ogólno- internistyczna
 • Proces starzenia i jego wielopłaszczyznowość: 

           -starzenie biologiczne; narządowe zmiany starcze i ich konsekwencje zdrowotne

          – starzenie w wymiarze psychologicznym

          -starzenie w płaszczyźnie społeczno-socjalnej

 • Odrębności chorowania w wieku podeszłym; nietypowa symptomatologia chorób
 • Problemy wielochorobowości i wielolekowej terapii
 • Zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków związane z wiekiem i związane z tym zagrożenia; Zasady farmakoterapii w wieku podeszłym, geriatryczne zespoły jatrogenne
 • Całościowa ocena geriatryczna- definicja, cel i zasady realizacji, obszary oceny, stosowane skale oceny
 • Otępienie – definicja, rodzaje, obraz kliniczny, rozpoznawanie, leczenie
 • Majaczenie – definicja, czynniki ryzyka, obraz kliniczny, leczenie
 • Depresja w wieku podeszłym – odrębności, leczenie
 • Pozostałe zespoły geriatryczne :
 • Upadki
 • Niedożywienie
 • Sarkopenia i frailty (zespól słabości/kruchości), nietrzymanie zwieraczy
 • Odleżyny

Literatura w języku polskim:

Grodzicki T Kocemba J, , Skalska A. (red.) Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. ViaMedica 2006

Kostka T., Koziarska-Rościszewska M. (red.) Choroby wieku podeszłego (Praktyka Lekarza Rodzinnego), PZWL, Warszawa 2009

Rosenthal T., Naughton B., Williams M. (red), Red. naukowa wydania polskiego: Pączek L., Niemczyk M., Geriatria. Wyd. Czelej, Lublin 2009

Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. Via Medica, Gdańsk 2016.

Gryglewska B, Grodzicki T (red). Geriatria w przypadkach klinicznych. Via Medica, Gdańsk 2015.

Medycyna Paliatywna:

 • Definicja i filozofia medycyny paliatywnej
 • Problemy psychologiczne pacjentów z zaawansowaną  chorobą  nowotworową
 • Przekazywanie informacji o niekorzystnym rokowaniu
 • Patomechanizm bólu, leczenie bólu u chorego na nowotwór (analgetyki nieopioidowe, słabe i silne opioidy, konalgetyki), interakcje leków stosowanych w medycynie paliatywnej
 • Miareczkowanie opioidów, przeliczniki leków opioidowych.
 • Zasady prawidłowego przepisywania recepty z opioidowym lekiem przeciwbólowym
 • Objawy ze strony układu moczowego
 • Objawy ze strony układu oddechowego
 • Objawy ze strony przewodu pokarmowego
 • Zespół wyniszczenia nowotworowego
 • Zaburzenia psychiatryczne u pacjentów z zaawansowana chorobą nowotworową
 • Stany nagłe w medycynie paliatywnej
 • Kontrolowana sedacja w medycynie paliatywnej

Literatura:

Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących, Medical Education, Warszawa 2015

Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu, Medical Education, Warszawa 2013

Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care Eduardo Bruera, Irene Higginson, Charles F. von Gunten, Tatsuya Morita Taylor&Francis Inc 2016.