Rok V

Geriatria i medycyna paliatywna

Koordynator przedmiotu: dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Koordynator części -geriatria: dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Koordynator części – medycyna paliatywna: dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska 

Miejsce odbywania zajęć:

Geriatria: NSSU Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ul. Jakubowskiego 2, poziom 0  i poziom 5, budynek I

Medycyna paliatywna: NSSU Oddział Kliniczny Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,    ul. Jakubowskiego 2, poziom 5, budynek I

Seminaria:

– z geriatrii:

 • Upadki osób starszych jako wielki problem geriatryczny – dr hab. n. med. Anna Skalska, prof. UJ
 • Otępienia – rodzaje, objawy kliniczne, diagnostyka i postępowanie – dr n.med. Alicja Klich-Rączka
 • Zespól kruchości-diagnostyka, postępowanie – prof. dr hab. n. med.Tomasz Grodzicki
 • Opieka długoterminowa – organizacja, problemy kliniczne – dr hab.n.med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ
 • Majaczenie – czynniki ryzyka, przyczyny, objawy kliniczne, metody zapobiegania i leczenia – dr n.med. Katarzyna Piotrowicz
 • Odleżyny – czynniki ryzyka i leczenie – dr hab.n.med. Barbara Wizner
 • Ryzyko niedożywienia w podeszłym wieku, ocena i konsekwencje – dr n.med. Ewa Klimek

–  z medycyny paliatywnej:

 • Leczenie bólu u chorego na nowotwór – dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 • Objawy ze strony przewodu pokarmowego – lek.med. Katarzyna Strzępek  
 • Objawy ze strony układu oddechowego – lek.med. Michał Kozlowski
 • Stany nagłe w medycynie paliatywnej – lek.med. Katarzyna Blacharska-Krzanowska
 • Podejmowanie decyzji etycznych w końcowym okresie życia chorego – lek.med. Katarzyna Strzępek  

Seminaria z fizjologii (zajęcia zintegrowane)

Stosowane metody dydaktyczne:

metody aktywizujące (seminarium, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

metody praktyczne (ćwiczenia w bezpośrednim kontakcie z chorym)

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

 1. obecność na zajęciach.
 2. uzyskanie pozytywnego zaliczenia ćwiczeń
 3. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru (minimum 60% prawidłowych odpowiedzi).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie seminariów i ćwiczeń. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach, bądź poprzez wykazanie innych ważnych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, które uzasadniałyby usprawiedliwienie nieobecności. Nieobecność usprawiedliwia prowadzący zajęcia. Spowodowane nieobecnością braki w wiedzy i umiejętnościach, student ma obowiązek uzupełnić poprzez zaliczenie zajęć seminaryjnych oraz odrobienie ćwiczeń u prowadzących zajęcia. Uzupełnienie to jest niezbędnym warunkiem zaliczenia ćwiczeń i seminariów oraz dopuszczenia do egzaminu.

Literatura:

Obowiązkowa

 1. Gryglewska B, Grodzicki T. (red.) Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. VieMedica Gdańsk 2016.
 2. Hager K, Krause O. Geriatria (red wyd pol M.Sobieszczańska) Uraban &Partner 2018
 3. Ciałkowska-Rysz A., Dzierżanowski T. Medycyna paliatywna Termedia 2019
 4. Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących, Medical Education, Warszawa 2015

Dodatkowa

 1. Gryglewska B, Grodzicki T. (red.) Geriatria w przypadkach klinicznych Via Medica Gdańsk 2015
 2. Kostka T, Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego PZWL Warszawa 2009
 3. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007.
 4. Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu, Medical Education, Warszawa 2013

 Harmonogram zajęć:

   Harmonogram-Geriatria zdalne tygodnie_2020_2021-semestr I i II

Materiały dydaktyczne:

            * Geriatria_seminaria:

COG zestaw skal 2020E.Klimek Niedożywienie seminariumE.Klimek Niedożywienie symulacjeE.Klimek Osteoporoza symulacjaJ.Gąsowski NadciśnienieJ.Gąsowski, B.Gryglewska Atypowa symptomatogiaK.Piotrowicz MAJACZENIE seminaiumK.Piotrowicz SARCOPENIA symulacjaK.Piotrowicz WielochorobowośćK.Szczerbińska Opieka długoterminowa seminariumM.Fedyk Łukasik COG stadium przypadkuM.Fedyk Łukasik T.Grodzicki FrailtyM.Fedyk Łukasik Zab zachow w otępieniuA.Głuszewska DepresjaA.Głuszewska, B.Gryglewska CukrzycaA.Klich Rączka OtępienieA.Klimkowicz Mrowiec Zaburzenia chodu i równowagiB.Gryglewska Nadcisnienie wyt ESCB.Gryglewska Nietrzymanie moczuB.Gryglewska Polekowe zesp.jatrogenne pdf B.Wizner Odleżyny