Rok V

Geriatria i medycyna paliatywna

Koordynator przedmiotu: dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Koordynator części -geriatria: dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Koordynator części – medycyna paliatywna: dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska 

Miejsce odbywania zajęć:

Geriatria: Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ul. Śniadeckich 10; I piętro

Medycyna paliatywna: Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ul. Śniadeckich 10, II piętro

Seminaria:

– z geriatrii:

 • Upadki osób starszych jako wielki problem geriatryczny – dr hab.n.med. Anna Skalska, prof. UJ
 • Otępienia – rodzaje, objawy kliniczne, diagnostyka i postępowanie – dr n.med. Alicja Klich-Rączka
 • Zespól kruchości-diagnostyka, postępowanie – prof. dr hab. n. med.Tomasz Grodzicki
 • Opieka długoterminowa – organizacja, problemy kliniczne – dr hab.n.med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ
 • Majaczenie – czynniki ryzyka, przyczyny, objawy kliniczne, metody zapobiegania i leczenia – dr n.med. Katarzyna Piotrowicz
 • Odleżyny – czynniki ryzyka i leczenie – dr hab.n.med. Barbara Wizner
 • Ryzyko niedożywienia w podeszłym wieku, ocena i konsekwencje – dr n.med. Ewa Klimek

–  z medycyny paliatywnej:

 • Leczenie bólu u chorego na nowotwór – dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 • Objawy ze strony przewodu pokarmowego – lek.med. Katarzyna Strzępek  
 • Objawy ze strony układu oddechowego – lek.med. Michał Kozlowski
 • Stany nagłe w medycynie paliatywnej – lek.med. Katarzyna Blacharska-Krzanowska
 • Podejmowanie decyzji etycznych w końcowym okresie życia chorego – lek.med. Katarzyna Strzępek  

Seminaria z fizjologii (zajęcia zintegrowane): Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ul. Śniadeckich 10; sala według rozpisu 

Stosowane metody dydaktyczne:

metody aktywizujące (seminarium, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

metody praktyczne (ćwiczenia w bezpośrednim kontakcie z chorym)

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

 1. obecność na zajęciach.
 2. uzyskanie pozytywnego zaliczenia ćwiczeń
 3. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru (minimum 60% prawidłowych odpowiedzi).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie seminariów i ćwiczeń. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach, bądź poprzez wykazanie innych ważnych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, które uzasadniałyby usprawiedliwienie nieobecności. Nieobecność usprawiedliwia prowadzący zajęcia. Spowodowane nieobecnością braki w wiedzy i umiejętnościach, student ma obowiązek uzupełnić poprzez zaliczenie zajęć seminaryjnych oraz odrobienie ćwiczeń u prowadzących zajęcia. Uzupełnienie to jest niezbędnym warunkiem zaliczenia ćwiczeń i seminariów oraz dopuszczenia do egzaminu.

Literatura:

Obowiązkowa

 1. Gryglewska B, Grodzicki T. (red.) Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. VieMedica Gdańsk 2016.
 2. Hager K, Krause O. Geriatria (red wyd pol M.Sobieszczańska) Uraban &Partner 2018
 3. Ciałkowska-Rysz A., Dzierżanowski T. Medycyna paliatywna Termedia 2019
 4. Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących, Medical Education, Warszawa 2015

Dodatkowa

 1. Gryglewska B, Grodzicki T. (red.) Geriatria w przypadkach klinicznych Via Medica Gdańsk 2015
 2. Kostka T, Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego PZWL Warszawa 2009
 3. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007.
 4. Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu, Medical Education, Warszawa 2013

 Harmonogram zajęć:

   Harmonogram zajęć- Geriatria i medycyna paliatywna-2019/2020-semesstr I i II

Materiały dydaktyczne:

            * Materiały dydaktyczne

 

Wielkość fontu
Kontrast